clock
Đang Tải...

Công Khai Ngân Sách

 Công khai tài chính năm 2020-2022

STT Tên báo cáo Năm/Kỳ báo cáo Tải về
1 Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021 2021 Tải về
2 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 2021 Tải về
3 Công khai dự toán thu hoạt động sự nghiệp năm 2021 2021 Tải về
4 Giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Tải về
5 KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 2020 Tải về
6 BÁO CÁO Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I.2020 2021 Tải về
7 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận 2021 Tải về
8 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 2021 Tải về
9 Công khai niêm yết tình hình đầu tư, mua sắm tài sản năm 2021 2021 Tải về
10 Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 2021 Tải về
11 Kết luận thanh tra trách nhiệm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 2021 Tải về
12 Kế hoạch Kiểm kê tài sản cơ quan có đến ngày 30 tháng 4 năm 2021 2021 Tải về
13 Thông báo Về việc niêm yết công khai Kết luận Thanh tra 2021 Tải về
14 Báo cáo Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021 2021 Tải về
15 BÁO CÁO Kết quả tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 03CT/TU ngày 23/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao chất ượng, hiệu quả công tác thanh tra gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. 2021 Tải về
16 BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 2021 Tải về
17 Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021 2021 Tải về
18 Báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 2021 Tải về
19 BÁO CÁO Về công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2021 2021 Tải về
20 BÁO CÁO Về công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 09 tháng năm 2021 2021 Tải về
21 BÁO CÁO Về công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Năm 2021 2021 Tải về
22 BÁO CÁO Về công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Quý I năm 2021 2021 Tải về
23 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ Công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, viên chức
(Thời kỳ 30/10/2016 – 31/3/2021)
2016 – 2021 Tải về
24 BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 2021 Tải về
25 BÁO CÁO Kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 và năm 2021 2021 Tải về
26 BÁO CÁO Kết quả công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 2021 Tải về
27 Báo cáo kết quả công tác thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 2016 – 2021 Tải về
29 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu 2021 2020 Tải về
30 BÁO CÁO Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC 2020 Tải về
31 BÁO CÁO Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2016 – 2019 2016 – 2019 Tải về
32 BÁO CÁO Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận năm 2020 2020 Tải về
33 BÁO CÁO Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021 2019 – 2021 Tải về
34 BÁO CÁO Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 và các đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2017 – 2021 Tải về
35 DANH SÁCH CBVC CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP BỔ SUNG VÀ HÀNG NĂM CỦA NĂM 2021 2021 Tải về
36 KẾ HOẠCH Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 2021 Tải về
37 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 2021 Tải về
38 KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng Tải về
39 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 2021 Tải về
40 KẾ HOẠCH Tuyên truyền theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận 2021 Tải về
41 KẾ HOẠCH Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo 2021 Tải về
42 PHỤ LỤC (Kèm theo Báo cáo  về tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng) 2021 Tải về
43 Thông báo kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 2021 Tải về
44 THÔNG BÁO Đối tượng thực hiện kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm của năm 2021 2021 Tải về
45 THÔNG BÁO triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm của năm 2021 2021 Tải về
46 KẾ HOẠCH Xét tuyển viên chức năm 2021 2021 Tải về
47 THÔNG BÁO Công khai Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình 2021 Tải về
48 THÔNG BÁO Công khai Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021 2021 Tải về
49 THÔNG BÁO Kết quả đánh giá Chương trình hành động của các ứng viên dự tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình 2021 Tải về
50 BÁO CÁO Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 đối với cán bộ, viên chức Đài Phát thanh và Truvền hình tỉnh Ninh Thuận 2021 Tải về
51 KẾ HOẠCH Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2021 2021 Tải về
52 KẾ HOẠCH Xét tuyển viên chức đợt II năm 2021 2021 Tải về
53 KẾ HOẠCH Thi tuyển viên chức năm 2021 2021 Tải về
54 KẾ HOẠCH Về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận 2021 Tải về
55 BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 2021 Tải về
56 Kết quả tiếp công dân thường xuyên, định kỳ từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/12/2021 2021 Tải về
57 Kết quả phân loại, xử lý đơn qua tiếp công dân từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/12/2021 2021 Tải về
58 Tổng hợp Kết quả xử lý đơn từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/12/2021 2021 Tải về
59 Tổng hợp Kết quả xử lý đơn khiếu nại từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/12/2021 2021 Tải về
60 Tổng hợp Kết quả xử lý đơn kiến nghị, phản ánh từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/12/2021 2021 Tải về
61 BÁO CÁO Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 2021 Tải về
62 BÁO CÁO Kết quả công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 2021 Tải về
63 Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021 2021 Tải về
64 Kết quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 2021 Tải về
65 KẾ HOẠCH Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 2022 Tải về
66 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 2021 Tải về
67 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của năm 2020 2021 Tải về
68 Phụ lục hướng dẫn kê khai tài sản lần đầu 2021 2021 Tải về
69 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 2021 Tải về
70 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp2021 luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 2021 Tải về
71 Thông báo công khai niêm yết bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 2021 Tải về
72 BÁO CÁO Kết quả 01 năm tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 2021 Tải về
73 KẾ HOẠCH Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 2022 Tải về
74 QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2021 2021 Tải về
75 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 2021 Tải về
76 BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 2021 Tải về
77 BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng 09 tháng năm 2021 2021 Tải về
78 BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 2021 Tải về
79 Biên bản làm việc tiếp công dân ngày 2 tháng 6 năm 2021 2021 Tải về
80 Quyết định số 37/QĐ-ĐPTTH ngày 09/01/2021 ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 Tải về
81 Kế hoạch số 39/KH-ĐPTTH ngày 09/01/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 Tải về
82 Kế hoạch số 122/KH-ĐPTTH ngày 26/01/2021 về quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng giai đoạn 2020 – 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo Tải về
83 Biên bản số 146/BB-ĐPTTH ngày 30/01/2021 về Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (05 phòng) giai đoạn 2021-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo Tải về
84 Thông báo số 147/TB-ĐPTTH ngày 30/01/2021 về dự nguồn quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (05 phòng) giai đoạn 2021-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo Tải về
85 Quyết định số 210/QĐ-ĐPTTH ngày 23/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn bước chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet Tải về
86 Quyết định số 211/QĐ-ĐPTTH ngày 23/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn bước chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư Nâng cấp hệ thống máy phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận. Tải về
87 Quyết định số 281/QĐ-ĐPTTH  ngày 08/3/2021 về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2021 Tải về
88 Công văn số 287/ĐPTTH-HCTH ngày 09/3/2021 về lập danh mục dự án chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2021 Tải về
89 Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2021 Tải về
90 Quyết định số 288/QĐ-ĐPTTH ngày 09/3/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động năm 2021 Tải về
91 Công văn số 289/ĐPTTH-TCHC ngày 09/3/2021 về việc kiểm tra, rà soát, thực hiện chuẩn hóa thủ tục hành chính Tải về
92 Quyết định số 294/QĐ-ĐPTTH ngày 10/3/2021 về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện công tác chuẩn bị và phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
93 Kế hoạch số 323/KH-ĐPTTH ngày 19/3/2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2021 Tải về
94 Tờ trình số 476/TTr-ĐPTTH ngày 29/4/2021 về việc phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tải về
95 Quyết định số 534/QĐ-ĐPTTH ngày 13/5/2021 ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận Tải về
96 Quyết định số 540/QĐ-ĐPTTH ngày 14/5/2021 về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện công tác phòng, chống thiên tai Tải về
97 Quyết định số 594/QĐ-ĐPTTH ngày 26/5/2021 về việc công bố công khai dự toán thu hoạt động sự nghiệp năm 2021 Tải về
98 Quyết định số 649A/QĐ-ĐPTTH ngày 02/6/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn bước chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cột tháp anten 134m năm 2021 Tải về
99 Kế hoạch số 727/KH-ĐPTTH ngày 17/6/2021 về việc Tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2021 Tải về
100 Quyết định số 728A/QĐ-ĐPTTH ngày 17/6/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn bước chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Bảo hiểm phòng chống cháy nổ và trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy năm 2021 Tải về
101 Kế hoạch số 737/KH-ĐPTTH ngày 21/6/2021 về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận Tải về
102 Thông báo số 740/TB-ĐPTTH ngày 21/6/2021 về công khai Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Tải về
103 Quyết định số 751/QĐ-ĐPTTH ngày 24/6/2021 về việc điều chỉnh mã nguồn dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 Tải về
104 Quyết định số 751/QĐ-ĐPTTH ngày 24/6/2021 về việc điều chỉnh mã nguồn dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 Tải về
105 Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm 2022-2024 Tải về
106 Công văn số 769/ĐPTTH-DVQC ngày 25/6/2021 về việc gửi dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm 2022-2024 Tải về
107 Quyết định số 813/QĐ-ĐPTTH ngày 06/7/2021về việc thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình hành động Tải về
108 Quyết định số 838/QĐ-ĐPTTH ngày 13/7/2021 về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 Tải về
109 Quyết định số 843/QĐ-ĐPTTH  ngày 14/7/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm Màn hình LED trang bị cho phim trường Thời sự của Đài Tải về
110 Quyết định số 849/QĐ-ĐPTTH ngày 16/7/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9 – Mua sắm, lắp đặt thiết bị dự án Đầu tư Nâng cấp hệ thống máy phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tải về
111 Quyết định số 875/QĐ-ĐPTTH  ngày 21/7/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9 – Mua sắm, lắp đặt thiết bị dự án Phát triển tín hiệu Phát thanh, Truyền hình tỉnh Ninh Thuận trên hạ tầng Internet Tải về
112 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận năm 2021 Tải về
113 Quyết định số 1001/QĐ-ĐPTTH ngày 13/8/2021 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận năm 2021 Tải về
114 Quyết định số 1739/QĐ-ĐPTTH ngày 31/12/2020 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 Tải về
115 Quyết định số 1118/QĐ-ĐPTTH ngày 06/9/2021 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 Tải về
116 Công văn số 1742/ĐPTTH-DVQC ngày 20/12/2021 về việc báo cáo kết quả điều hành kinh phí ngân sách cuối năm 2021 Tải về
117 Quyết định số 1836/ĐPTTH-DVQC ngày 31/12/2021 về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 Tải về
118 Kế hoạch số 1074/KH-ĐPTTH ngày 26/8/2021 về xét tuyển viên chức năm 2021 Tải về
119 Báo cáo số 1473/BC-ĐPTTH ngày 08/11/2021 về kết quả tuyên truyền cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 Tải về
120 Công văn số 1384/ĐPTTH-TCHC ngày 25/10/2021 về báo cáo kết quả triển khai ISO năm 2021 và dự toán kinh phí thực hiện ISO năm 2022 Tải về
121 Công văn số 289/ĐPTTH-TCHC ngày 09/3/2021 về việc kiểm tra, rà soát, thực hiện chuẩn hóa thủ tục hành chính Tải về
122 Báo cáo số 1477/BC-ĐPTTH ngày 08/11/2021 về công tác Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 Tải về
123 Quyết định số 217/QĐ-ĐPTTH ngày 25/02/2021 về việc thành lập các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận Tải về
124 Quyết định số 256/QĐ-ĐPTTH ngày 03/3/2021 về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận Tải về
125 Báo cáo số 1116/BC-ĐPTTH ngày 06/9/2021 về tình hình, kết quả thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm; đề xuất biên chế giai đoạn 2022 – 2026 và hàng năm Tải về
126 Kế hoạch số 1074/KH-ĐPTTH ngày 26/8/2021 về xét tuyển viên chức năm 2021 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về